Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Konferencia OSSConf


SOIT a Freemap Slovakia organizujú sekciu na konferencii "OSSConf 2014", ktorá sa koná v dňoch 2. až 4. júla 2014 v Žiline. Sekcia OpenStreetMap a OpenGis sa koná.

Témy na príspevky
Konferencia ako celok je zameraná na slobodný otvorený softvér (OSS), sekcia OpenStreetMap a OpenGIS sa zameriava na OSS v tejto oblasti. Témy sa môžu týkať OpenStreetMap (aké nástroje, ako vizualizovať, ako vyhľadávať, ako mať v mobile, ako inak používať, ...), OpenGIS (prezentácie použitia opensource a opendata v geografických informačných systémoch), alebo iných tém ktoré sú o OSS a týkajú sa geo dát alebo postupov.

Mapping Party
V podvečer sa taktiež uskutoční MicroMappingParty. Bude obnášať školenie pre začínajúcich, rozdelenie terénu na mapovanie, nahodenie na server (s pomocou skúsených mapperov) a slávnostné vyrenderovanie zmapovanej časti.


Pokyny pre účastníkov
Konferencia sa koná v priestoroch Žilinskej univerzity, ubytovanie bude zabezpečené v neďalekých internátoch.

Program

celkový program

Sekcia OpenStreetMap a OpenGis
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki