Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4336]

This is an old revision of Licencia made by kayle on 2012-08-24 08:12:07.

 

Licencia projektu


Dátové podklady OpenStreetMap sú pod Licencia licenciou Creative Commons, konkrétne CC-BY-SA 2.0. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami.

Viac informácii je možné najísť na wikipédii, na stránke materského OpenStreetMap alebo priamo na stránke Creative Commons. V súčastnosti sa prechádza na ODbl (angl.).

Miešanie s inými dátami
Licencia projektu je z pohľadu filozofie veľmi podobná s GPL: odvodené produkty musia byť šírené pod rovnakou licenciou. Toto má za následok, že extra údaje doplnené do odvodeného diela sú začleniteľné do databázy OpenStreetMap. Iná situácia je pri tzv. mashupoch, kde sa šírenie pod rovnakou licneciou nevyžaduje. Hranica medzi odvodeným dielom a mashupom nie je jasne definovaná. Napríklad ak zobrazujete miesto konferencie, neočakávame že do databázy pridáte všetky informácie o konferencii, avšak očakávame že zakreslíte hotel a prístupové cesty.

Skrátené pravidlá dobrej spolupráce

Očakávame, že do databázy začleníte všetky objekty ktoré majú trvácnosť viac ako mesiac. Objekty musia obsahovať minimálne pozíciu, názov (ak existuje), správny typ, url (ak existuje) a ostatné atribúty aby bol korektne renderovaný. Prepojiť so svojou databázou ich viete napríklad pomocou tagu nazovprojektu:id (číslo objektu z vašej databázy). Výhody pre Vás sú zrejmé: mapové podklady budú aktuálne a vieme pravidelne generovať a exportovať zoznam objektov pre Vaše potreby.

Druhá časť dobrej spolupráce je vyťažovanie našich serverov. Naprogramujte svoj portál tak, aby FairUsagePolicy bol slušný a neobmedzoval ostatných užívateľov.
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki