Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MappingParty201710
[5280] 2017-09-12 12:22:05 by kayle [oprava mesiaca]
[5120] 2017-09-07 11:36:08 by kayle [pridané odkazy a rozpísaný text]
[5119] 2017-09-07 09:03:47 by kayle [viac rozpísané]
[5116] 2017-09-07 08:53:03 by kayle [MP 201710]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki