Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Informácie o nových verziách portálu Freemap

2.0 (august.2010)1.4.0 (26.6.2009)


1.2.0 (17.3.2009)


1.1.0

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki