Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

S-JTSK-Grid

Bola pripravená maticová (grid) transformácia pre prevod medzi S-JTSK a ETRS89 pomocou knižnice Proj.4. Matica sa používa podobne ako česká matica czech

Vytvorenie binárneho súboru matice
nad2bin < slovak.lla /usr/share/proj/slovak


Použitie maticovej transformácie
Definícia súradnicového systému JTSK pre knižnicu Proj.4 bude:
"+proj=krovak +ellps=bessel +nadgrids=slovak"

Napríklad transformácia zo ETRS89 (WGS-84) do S-JTSK sa dá urobit pomocou
$ cs2cs -f "%.2f" +init=epsg:4326 +to +proj=krovak +ellps=bessel +units=m +no_defs +nadgrids=slovak
16.82   47.72
-599967.36	-1325521.47 0.00

Opačný prevod
$ cs2cs -f "%.10f" +proj=krovak +ellps=bessel +units=m +no_defs +nadgrids=slovak +to +init=epsg:4326
-599967.371	-1325521.466
16.8199998149	47.7199999870 0.0000000000


Presnosť prevodu
Presnosť prevodu je rádovo v cm. Táto presnosť je pre Openstreetmap úplne postačujúca, lebo súradnicový systém WGS-84, ktorý používa Openstreetmap, je posunutý voči ETRS-89 približne o pol metra. V budúcnosti sa táto odchýlka bude meniť vplyvom posunu Európskeho kontinentu.

Externé odkazy

S-JTSK-Grid na GRASSwikiCZ

Proj.4 nadgrids - Grid Based Datum Adjustments

European Terrestrial Reference System 1989

Attachments
File Last modified Size
slovak.lla 2015-02-22 09:23 519KbKataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki