Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3.1. Zdroje informácií

Každá mapa vychádza z nejakých informácií. Buď sú to zemepisné merania, satelitné fotografie, odhady, pozorovania človekom alebo množstvo iných informácií. Samozrejme, nič nie je zadarmo. Ak určitá firma vydá svoju mapu založenú napr. na vlastných satelitných fotografiách, predáva túto mapu svojim zákazníkom za peniaze, príp. sprístupňuje zadarmo. Čo je však dôležité, takmer vždy majú tieto mapy tzv. Copyright, čiže veľmi prísne podmienky ďalšieho šírenia. V praxi to znamená, že napr. ak vlastním papierovú turistickú mapu kúpenú v obchode, nemôžem ju oskenovať a následne sprístupniť ostatným používateľom na internete alebo ďalej používať v navigačnom programe/prístroji na navigáciu. Jednoducho povedané mapu kúpenú mám, avšak informácie na nej mi nepatria.

Preto vznikol projekt OpenStreetMap. Jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť mapu, ktorá bude obsahovať informácie bez obmedzenia (čítaj právneho alebo technického). Všetky informácie, ktoré jednotliví používatelia vytvoria a uložia na OSM serveroch, sú považované za verejné. To znamená, že ktokoľvek si ich môže prezerať, sťahovať a následne používať ľubovoľným spôsobom. Samozrejme, ak má byť informácia verejná, musí byť jej pôvod preukázateľne verejný. To znamená, že nie je povolené do OSM ukladať informácie, ktoré nesú právne či technické obmedzenia. V praxi to znamená, že používateľ nemôže obkresľovať mapu napr. z Google Maps, pretože jej informácie majú právne obmedzenia a jej tvorcovia nedali na takéto spracovanie explicitný súhlas.

Komunita združená okolo projektu OSM striktne požaduje právnu čistotu informácií. Pre akúkoľvek informáciu, ktorú používateľ vloží do OSM mapy, musí vedieť dokázať zdroj jej pôvodu. Samozrejme, zdroj tejto informácie musí umožnovať voľné nakladanie s touto informáciou.
Nepreukázateľné importy sú komunitou vymazané. Preto prosím, neničte prácu ostatných!


3.1.1. Vlastné pozorovanie

Najjednoduchší spôsob zbierania informácií, ku ktorému nie je potrebné žiadne technické vybavenie. Jeho hlavnou zásadou je zakresliť a upraviť informácie na základe pamäti (napr. táto ulica je jednosmerka, táto ulica sa volá takto, na tomto rohu je reštaurácia). Na pomoc slúži stránka Walking papers, ktorá ponúka automatické generovanie papierov s podkladovou mapou pre zapisovanie poznámok v teréne.


3.1.2. Vlastný záznam trasy z GPS

Veľmi často používaný spôsob kreslenia mapy, obyčajne (pre zväčšenie presnosti) doplnený inými zdrojmi (napr. Kataster a pod.). Dnešné GPS prístroje dokážu priamo, príp. za pomoci rôznych nástrojov ukladať a následne exportovať prejdenú trasu. Takúto trasu môže používateľ vo formáte GPX vložiť do svojho profilu na OpenStreetMap server, odkiaľ je prístupný aj ostatným používateľom. Napríklad editor JOSM pri editovaní určitej časti mapy automaticky otvorí v samostatnej vrstve aj GPX trasy ostatných používateľov v danej oblasti. Podľa ich priemerného smeru a tvaru (každé GPS zariadenie má určitú odchýlku presnosti) je potom možné určiť pomerne presnú polohu a tvar cesty, lesného chodníka, či iného objektu na mape.


3.1.3. Digitálne vrstvy v editore JOSM

Veľmi pohodlný spôsob vytvárania mapy, avšak je potrebné upozorniť na možné nepresnosti týchto informácií. Ich skreslenie, resp. odchýlka od skutočnosti môže predstavovať rádovo metre, v extrémnych prípadoch i viac. Vrstvy v editore JOSM je možné zapnúť v menu Imagery. V tejto položke sa nachádzajú rôzne vrstvy, ktoré je možné konfigurovať v Nastaveniach aplikácie. Pre účely mapovania územia SR sú najvhodnejšie nasledovné vrstvy: Kalibrácia vrstiev: V niektorých prípadoch môže nastať situácia, že zobrazená vrstva je oproti pôvodnej OSM mape akoby "posunutá" veritkálne a/alebo horizontálne. V takom prípade je nutné vrstvu kalibrovať. Kliknite v menu Imagery na položku New offset (alternatívne kliknúť pravým tlačidlom myši na názov vrstvy v okne Layers a zvoliť položku New offset, príp. kliknúť na tlačidlo Adjust imagery offset v hornom toolbare). Do otvoreného okna vpíšte priamo offset (posun) vrstvy. Oveľa jednoduchšie je však nepísať offset ručne, ale pomocou šípiek na klávesnici posúvať vrstvu dovtedy, kým nie je zarovnaná so zobrazenou OSM mapou. Alternatívne je možné vrstvu "chytiť" priamo myšou a posunúť v požadovanom smere.


3.1.4. Iné zdroje

Existuje veľké množstvo iných zdrojov, ktoré je možné použiť pri vytváraní OSM mapy, pretože právo na ich použitie pre tieto účely nie je nijako obmedzené. Nevýhodou týchto zdrojov je niekoľko:
zdroj
http://wiki.freemap.sk/MappingProcess
http://wiki.freemap.sk/AkviziciaDat
http://wiki.freemap.sk/DatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki