Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Informácie o všetkých dátových zdrojoch, inštitúciách, ktoré boli kontaktované za účelom sprístupnenia dát (aby sa zabránilo spamovaniu), návrhy a zakázané-nedovolené zdroje, či už z dôvodu zamietnutia žiadosti alebo nekompatibility licencie.

Zdroje dát pre obkresľovanie


Iné zdroje dát (vrstvy na freemap.sk, import-y, kontrola správnosti údajov atď)Možné zdroje dát (nepoužívať na prekresľovanie!!!)


Vysielače:

Nepovolené zdroje (nikdy nepoužívať !!!)


Licenčné podmienky

Čo sa týka prípustnosti použitia GlobCover dát v OSM z právnej stránky, táto otázka asi ostane otvorená prinajmenšom dovtedy kým OSM nezfinalizuje svoje vlastné licenčné podmienky. Momentálne (začiatok r. 2008) prebieha na túto tému v OSM diskusia.

OSM licenčné podmienky: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Licence_Type/Idea2

GlobCover licenčné podmienky http://ionia1.esrin.esa.int/news/_faq.asp?id=35


CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki