Revision [2730]

This is an old revision of WinMobileBTGPS made by MiMiNo on 2010-03-06 20:05:34.

 

Nastavenie pripojenia externého GPS prijímača k PDA so systémom Windows Mobile nie je celkom triviálne pre začiatočníka. Tento návod by mal pomôcť pochopiť ideu a tak umožniť viac-menej bezproblémové nastavenie GPS cez bluetooth.

tbd.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki