Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

freemap.sk

Mapový portál prevádzkovaný OZ Freemap Slovakia.

Mapové dáta

© OpenStreetMap prispievatelia, ponúkané za podmienok licencie ODbL

Reliéf a vstevnice

územie Slovenska - odvodené z dát DMR20, © Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
územie mimo Slovenska - odvodené z dát Shuttle Radar Topography Mission

Mapové dlaždice

Vzhľad mapový dlaždíc © Freemap Slovakia, CC-by-SA 2.0
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki