Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for AnimovanaHistoriaZmien
[5269] 2017-09-09 20:26:38 by kayle [aktualizácia]
[3621] 2011-04-12 15:48:07 by Jose1711 [created]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki