Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Dynamická obsah z aparátu vo wiki


Dynamicky obsah je možné kombinovať s wiki textom vložením akcie do wikitextu:

{{dynamic proc="modulename" target="divname" [static="1"] }}

Parametre
proc - cesta k modulu - povinný parameter
target - meno cieľového 'div-u' do ktorého sa má načítať dynamický obsah - povinný parameter
static - ak je hodnota 1 potom sa do wiki textu nevloží div s id='target' ale sa predpokladá, že v stránke taký div existuje a obsah sa načíta do neho - nepovinný parameter

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki