Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
BaseCamp je program od firmy Garmin pre operačné systémy Windows a MacOS X.

http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/basecamp
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki