Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for CLC
[4393] 2012-10-09 11:16:28 by MilanNobonn [TMS pre CLC 2006]
[3718] 2011-08-12 12:50:17 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki