Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
All information on this wiki that are in english

--
Sorry, No items found for CategoryEnglish

--
Other source is http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slovakia and all of the main wiki page.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki