Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
MichalPalenik

organizujem sekciu na konferencii Konferencia201207

osm-user-name: MichalP
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki