Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Pôvod údajov
Údaje zakresľované do máp OpenStreetMap musia byť výlučne: Autori nesmú do projektu zakresľovať "kradnuté" dáta.

Zoznam povolených zdrojov

Využitie dát z projektu OpenStreetMap
Naše vektorové dáta sú ukladané na serveroch OpenStreetMap, spolu s dátami od prispievateľov takmer z celého sveta.
Pri dodržaní licencie sú určené aj na ďalšie využitie pre ostatných.

Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki