Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou ODbL. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami.

História projektu siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných viac ako 650 000 používateľov celosvetovo, z ktorých 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam významných udalostí z histórie projektu (angl.).

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org (angl.) a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org (angl.). Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.

Iné projekty

Zoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:

Slovenské stránky

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki