Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5080]

This is an old revision of DiSKInstallArchLinux made by Jose1711 on 2016-08-21 08:51:37.

 

DiSK inštalácia pre Arch Linux

Postup predpokladá nainštalovaný yaourt, ale mal by ísť použiť s akýmkoľvek AUR-wrapperom.

Inštalácia softvéru

Z AUR a repozitárov je treba nainštalovať nasledovné závislosti DiSKu príkazom:
yaourt -Sy xmlstarlet inkscape p7zip subversion imagemagick ttf-dejavu pngcrush libxml-perl perl-math-vec perl-libwww perl-gd perl-file-slurp-unicode perl-xml-parser


Konfigurácia


Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná DiSKInstallConfigure tu.

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza DiSKInstallVerify tu.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki