Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

DiSK - Distribuovaný Slovenský Klient


  • zdrojové údaje
  • klient
  • There are no comments on this page.
    Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki