Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [545]

This is an old revision of EmbeddedFreemap made by JozefVince on 2008-12-13 12:52:10.

 

Vložená mapa

Nástroj a sprievodca na prípravy kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki