Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1699]

This is an old revision of EmbeddedFreemapRef made by JozefVince on 2009-04-08 00:52:34.

 

Embedded Freemap Slovakia
Prehľad používateľov nášho EmbeddedFreemap Embedded Freemap-u:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki