Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2682]

This is an old revision of EmbeddedFreemapRef made by JozefVince on 2010-02-27 22:33:44.

 

Embedded Freemap Slovakia
Prehľad používateľov nášho EmbeddedFreemap Embedded Freemap-u:

Ďakujeme za dôveru, tím Freemap Slovakia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki