Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4289]

This is an old revision of EmbeddedFreemapRef made by NickN17 on 2012-05-14 19:20:11.

 

Embedded Freemap Slovakia

Prehľad používateľov nášho EmbeddedFreemap Embedded Freemap-u:
Ďakujeme za dôveru, tím Freemap Slovakia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki