Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Freemap od 2006 do zaciatku 2008
 (image: https://wiki.freemap.sk/uploads/FreemapHistory/freemap_sk_2006-2008.gif)

 (image: https://wiki.freemap.sk/uploads/FreemapHistory/freemap_ba_2006-2008.gif)

Attachments
File Last modified Size
freemap_ba_2006-2008.gif 2009-06-16 19:35 400Kb
freemap_sk_2006-2008.gif 2009-06-16 19:31 95Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki