Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [757]

This is an old revision of HowToHelp made by NickN17 on 2009-01-01 09:06:11.

 

Ako pomocť

Zmapuj okolie svojho bydliska. Úroveň detailov záleži len na tebe.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki