Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Kľúč k informáciám z katastra (KatasterPortal)


LAYER: kladpar

GEOMETRY: Polygon


Druh pozemku
Ostatné plochy (???)
Využitie pozemku

Ovocné sady
Využitie pozemku

Zastavané plochy a nádvoria
Využitie pozemku

Záhrady (landuse:allotments)
Využitie pozemku


Vinice (landuse:vineyard)
Využitie pozemku


Vodné plochy
Využitie pozemku

Lesné pozemky
Využitie pozemku

Orná pôda
Využitie pozemku

Trvalé trávne porasty
Využitie pozemku


Polyline

hranica vlastnícka, užívacia
viditeľná hranica so slučkou


LAYER: uov

Orná pôda
Vinice
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Vodné plochy
Lesné pozemky

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki