Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [794]

This is an old revision of LayerAllInOne made by JozefVince on 2009-01-02 00:03:58.

 

# B Background (forest, streets)
# O OpenAerial
# R Relief
# T Trails
# C Cycle
# U Naucne chodniky
# V Contours (vrstevnice)
# N Names (cities)
# M PoiMarkers
# p output is png file not jpeg
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki