Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Vrstva RevisionStatus - popis zložiek

Čo je vrstva LayerRevisionStatus RevisionStatus. Ak máte nejasnosti pýtajte sa!

Zložky LayerRevisionStatus


ways_residential

Zahŕňa: Na cestách od 1.triedy musia byť vyplnené referenčné čísla ciest.
TODO Link na popis

ways_service

Servisné cesty, vrátane ciest v objektoch.

ways_track

Cesty typu track (poľné cesty). Pri track je nutné vypĺňať vlastnosť tracktype. TODO Link na popis

place

Pomenovanie miest a lokalít.

landuse

Oblasti landuse - aj obrys dedín - residential, priemyselné zóny, lesy, vinič, atď.

is_in

Is_in tag na uliciach a POI objektoch

house_numbering

Číslovanie domov - pokiaľ sa v meste/obci nachádza

building

Pôdorysy domov, bytoviek a iných budov / hál, oplotenie priemyselných objektov a družstiev.

railway

Železnice, vrátane koľajiska v objektoch.
Úroveň detailov - nie je nutné mapovať každú koľaj, ale je to vítané.

watter

Vodstvo - pramene, bystriny, potoky, rieky, jazerá, nádrže.
Od potokov je nutné uvádzať meno pre tok / nádrž.

forest

Lesy v danej oblasti. Lesy je potrebné v danom segmente spresniť podľa Landsatu.
Zapracovať aj diery v lesoch.

hiking

Turistické trasy, vrátane stojanov z názvami-markedtrail=stand.
Pri stojanoch uvádzať nadmorskú výšku ele - pokiaľ sa nachádza na tabuli.
A na trasách referenčné číslo trás.

cycleway

Cyklotrasy

naucho

Náučné chodníky. Vrátane názvu náuč.chodníka, jednotlivých zástavok (a ich mená, ak existujú).

power

Silové vedenie (power=line) od 22kV po 440kV, vrátane stĺpov,
Do atribútu name uviesť napätie vo formáte napr. 22kV. Zakresľovať aj väčšie trafostanice.

poi

Body záujimu bankomaty, banky, benzínové pumpy, krčmy, kostoly, ale aj studne, skaly, horárne, ...
Je nutné vypĺňať aj názov prevádzky (ak je).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki