Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
header1header2
vodopádwaterway=waterfall
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki