Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Animácia OSM mapy Slovenska za obdobie August 2006 až Október 2007

Slovensko
sk
Oblasť okolo Bratislavy
ba
Košice a okolie
e
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki