Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Aktualizácie mapy

aktualizacie mapy za posledné 2 týždne

Obrázok znázorňuje oblasti kde boli aktualizované mapové podklady za uplynulé obdobie 14 dní. Čerstvé aktualizácie sú zobrazené sýtejšiu farbou.
SiteStart < späť na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki