Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5116]

This is an old revision of MappingParty201710 made by kayle on 2017-09-07 08:53:03.

 

MappingParty november 2017


Termín: víkend 6.-8.10.2017
Ubytovanie: Zlatý býk, Rimavská Sobota - záväzná prihláška ubytovania
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki