Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

MappingParty október 2017


Turisticko-cyklisticko-chodecká MappingParty okolia Klenovca.

Termín: víkend 6. - 8. októbra 2017
Ubytovanie: hotel Zlatý býk, Rimavská Sobota - záväzná prihláška ubytovania
Program:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki