Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
ODbL laický výklad (laický preklad)
originál v anglickom jazyku
Toto je pre laickú verejnosť v zrozumiteľnej forme sumár licencie ODBL.


Slobodne môžete:
zdieľať: kopírovať, distribuovať a používať databázu
tvoriť: odvodzovať diela z databázy
prispôsobovať: obmienať, modifikovať (databázu-dáta) a stavať nad databázou

ak dodržíte:
uvedenie zdroja: každému verejnému použitiu databázy alebo odvodeného diela z databázy musíte uviesť zdroj, ako je špecifikované v licencii ODbL. Pre každé použitie či poskytnutie databázy, alebo odvodeného diela, musíte jasne špecifikovať licenciu databázy a ponechať nedotknuté všetky poznámky v originálnej databáze.
zachovanie licencie: ak verejne použijete ľubovoľne modifikovanú databázu, alebo odvodené dielo z modifikovanej databázy, musíte taktiež sprístupniť túto modifikovanú databázu pod licenciou ODbL
otvorenosť: ak poskytujete databázu, alebo jej modifikovanú verziu, potom môžete použiť technické opatrenia na ochranu Vášho riešenia (napr. DRM), ak zároveň poskytnete verziu bez daného obmedzenia.
ODbL Plain Language Summary
This is a human-readable summary of the ODbL 1.0 license. Please see the disclaimer below.

You are free:
To Share: To copy, distribute and use the database.
To Create: To produce works from the database.
To Adapt: To modify, transform and build upon the database.
As long as you:
Attribute: You must attribute any public use of the database, or works produced from the database, in the manner specified in the ODbL. For any use or redistribution of the database, or works produced from it, you must make clear to others the license of the database and keep intact any notices on the original database.
Share-Alike: If you publicly use any adapted version of this database, or works produced from an adapted database, you must also offer that adapted database under the ODbL.
Keep open: If you redistribute the database, or an adapted version of it, then you may use technological measures that restrict the work (such as DRM) as long as you also redistribute a version without such measures.
Disclaimer
This is not a license. It is simply a handy reference for understanding the ODbL 1.0 — it is a human-readable expression of some of its key terms. This document has no legal value, and its contents do not appear in the actual license. Read the full ODbL 1.0 license text for the exact terms that apply.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki