Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Súradnicový systém S-JTSK


Geometrická definícia S-JTSK

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný
1. Besselovým elipsoidom 1841 so základným poludníkom Ferro nachádzajúcim sa 17°40` západne od poludníka Greenwich a s parametrami a = 6 377 397,155m a f = 1: 299,152 8128, kde „a“je dĺžka hlavnej polosi a „f“ je sploštenie,
2. Křovákovým zobrazením popisujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej polohe z daných zemepisných súradníc na Besselovom elipsoide 1841. Křovákove zobrazenie pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich krokov: zo zobrazenia Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, z transformácie zemepisných sférických súradníc na sférické kartografické súradnice na guľovej ploche, zo zmenšenia guľovej plochy a jej konformného zobrazenia na dotykový kužeľ vo všeobecnej polohe a z rozvinutia plochy dotykového kužeľa do roviny, pričom os x pravouhlého rovinného súradnicového systému smeruje na juh a os y na západ.

Globálny transformačný kľúč

Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi národnou realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje
sedem transformačných parametrov vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou
Burša-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformačného kľúča (verzia 1/2007) sú:
tri translácie: dX = – 485,021m, dY = – 169,465m, dZ = – 483,839m,
tri rotácie: ωX = 7,786342", ωY = 4,397554", ωZ = 4,102655",
mierka: ds = 0,000000 ppm.
Transformačná služba medzi platnými realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 a S-JTSK je prístupná na webovom sídle úradu.

Knižnica Proj.4


Definícia S-JTSK pri použití globálneho transformačného kľúča pre kartografickú projekčnú knižnicu Proj.4
+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 
+alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +pm=greenwich +units=m +no_defs 
+towgs84=485.021,169.465,483.839,7.786342,4.397554,4.102655,0 

Chyba tejto transformácie, pri prevode medzi súradnicovými systémami S-JTSK a ETRS89, je maximálne 2 metre.

Literatúra

Zbierka zákonov č. 75/2011 - VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 15. marca 2011

Externé odkazy


Súradnicový systém S-JTSK na GRASSwikiCZ

Autorizovaná transformácia súradníc bodov medzi záväznými geodetickými systémami

Information and Service System for European Coordinate Reference Systems

Coordinate Reference Systems of Slovak Republic - SK


Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki