Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

TagMatrixStart

Táto stránka slúži maperom ako pomocka pri určovaní správneho tagu a doplnkových informácií pre vybraný TagMatrixSpatialElement priestorový element.

Pre viac Informácií zvoľte TagMatrix


CategoryTagMatrix
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki