Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
UHUL - ortofotomapa. Pokrýva Česku republiku a čiastočne zasahuje aj na Slovensko-České pohraničie. Priestoré rozlíšenie 2m na pixel.

CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki