Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for ZmenaLicencie
[4349] 2012-09-17 07:57:58 by kayle [uz sme odbl]
[4335] 2012-08-08 08:04:11 by kayle [prva ver popis zmeny]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki