Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
freemapKaPoR je plugin do Openstreetmap editoru JOSM. Sprístupňuje údaje z katastrálneho portálu SR KaPoR vo vektorovej forme a prevádza ich do formátu OSM.


Inštalácia
Najprv treba pridať túto URL adresu do zoznamu stránok, odkiaľ JOSM sťahuje pluginy


V prípade, že ste používali starší plugin, ktorý prestal fungovať a nový plugin stále nefunguje, skúste si z advanced preferences resetnúť hodnotu kľúča "freemapkapor.mwfurl" a reštartovať JOSM.

Do zoznamu pluginov pribudne "freemapkapor". Všeobecný postup pre inštaláciu JOSM pluginov

Používanie
Po spustení JOSM sa objaví nová položka v menu "Kapor". Nové okno obsahuje tlačdlo "Export", ktoré exportuje všetky viditeľné body a línie v otvorenom výreze katastrálnej mapy. Druhé tlačidlo "Budovy" exportuje všetky viditeľné budovy v otvorenom výreze mapy.

V prípade, že sa znaky s diakritikou nezobrazujú správne (hlavne Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250 . Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar 


Keď kopírujete dáta z freemapKaPoR pluginu, môže sa vám stať, že skopírujete niektoré časti dvakrát. Alebo tieto dáta už môžu existovať v mape. Preto odporúčame používať aj validator plugin na kontrolu dát.

Plugin vyžaduje minimálne Java verziu 1.6

Stránka a zdrojový kód pluginu:
https://github.com/FreemapSlovakia/freemapKaPor/tree/master/josmplugin
http://sourceforge.net/projects/freemapkapor/ (podľa všetkého už nie je udržiavaný)

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki