Revisions for DiSKInstallConfigure
[5098] 2016-12-27 18:58:21 by MiMiNo [presun na github]
[5085] 2016-08-21 13:34:07 by Jose1711 [pridany odkaz na registraciu pre disk]
[5078] 2016-08-21 08:48:18 by Jose1711 [vytvorena samostatna stranka s konfiguraciou disku]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki