Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Freemap Slovakia

Tím vývojárov
Štýl mapových podkladov - JozefVince Dodi, MiMiNo
Kód stránkok (jadro Chimera) - NickN17 NiCK, JozefVince Dodi

Správa servera
NickN17 NiCK, JozefVince Dodi, Cetko, MiMiNo, *Martin*

About < O projekte
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki