Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4634]

This is an old revision of Garmin made by kayle on 2013-07-23 07:45:28.

 

Garmin vyrába navigačné zariadenia. Ak chcete mať vo svojich prístrojoch najaktuálnejšie mapy, nakopírujete si mapy z OpenStreetMap.Ako kopírovať do Garmin nuvi:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki