Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Historické mapy


Cieľom tohto projektu je poskytnúť historické mapy v online podobe, ako voliteľnú vrstvu online mapy. Aby to bolo možné, treba ich zrektifikovať, (orezať zbytočné časti, napr legendu), nasekat na tiles, uploadnuť na server a doplniť do menu.

Samozrejmosťou je licenčná prístupnosť mapových podkladov.
CategoryDatoveZdroje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki