Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to JOSM


DatoveZdroje
FreemapPrax
GisFns1
MappingProcess
MicroMappingParty200904
OSMTracker
OSMTrackerAndroid
PraktickaMaturita
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki