Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2811]

This is an old revision of freemapKaPor made by MilanNobonn on 2010-03-22 10:10:25.

 

freemapKaPoR je plugin do Openstreetmap editoru JOSM. Spristupnuje údaje z katastrálneho portalu SR KaPoR vo vektorovej forme a prevádza ich do formátu OSM.


Inštálacia
Najprv treba pridať tuto URL adresu do zoznamu stranok odkiaľ JOSM sťahuje pluginy

Do zoznamu pluginov pribudne "freemapkapor". Všeobecny postup pre inštalaciu JOSM pluginov

Použivanie
Po spusteni JOSM sa objavý nová položka v menu "Kapor". Nové okno obsahuje tlačítko "Export", ktoré exportuje všetky viditeľne body, linie v otvorenom výreze katastrálnej mapy a tlačítko "Budovy", ktoré exportuje všetky viditeľne budovy v otvorenom výreze katastrálnej mapy.

V prípade, že sa znaky z diakritikou nezobrazujú správne (hlavne Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250 . Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar 


Plugin potrebuje minimálne Java verziu 1.6

Stranka a zdrojový kod pluginu
http://sourceforge.net/projects/freemapkapor/

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki