Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5035]

This is an old revision of freemapKaPor made by SanoZ on 2016-01-28 05:43:29.

 

freemapKaPoR je plugin do Openstreetmap editoru JOSM. Sprístupňuje údaje z katastrálneho portálu SR KaPoR vo vektorovej forme a prevádza ich do formátu OSM.


Inštálacia
Najprv treba pridať túto URL adresu do zoznamu stránok, odkiaľ JOSM sťahuje pluginy

Do zoznamu pluginov pribudne "freemapkapor". Všeobecný postup pre inštaláciu JOSM pluginov

Používanie
Po spustení JOSM sa objaví nová položka v menu "Kapor". Nové okno obsahuje tlačítko "Export", ktoré exportuje všetky viditeľne body a linie v otvorenom výreze katastrálnej mapy. Druhé tlačítko "Budovy" exportuje všetky viditeľné budovy v otvorenom výreze mapy.

V prípade, že sa znaky s diakritikou nezobrazujú správne (hlavne Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250 . Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar 


Keď kopírujete dáta z freemapKaPoR pluginu, môže sa vám stat že skopírujete niektoré časti dva krát. Alebo tieto dáta už môžu existovať v mape. Preto odporúčame používať aj validator plugin na kontrolu dát

Plugin vyžaduje minimálne Java verziu 1.6

Stránka a zdrojový kód pluginu:
https://github.com/FreemapSlovakia/freemapKaPor/tree/master/josmplugin
http://sourceforge.net/projects/freemapkapor/ (podľa všetkého už nie je udržiavaný)

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki