Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [816]

This is an old revision of DataSource made by NickN17 on 2009-01-02 18:17:34.

 

Povôd údajov
Údaje zakreslované do máp OpenStreetMap musia byť výlučne Autori nesmú do projektu zakreslovať "kradnuté" dáta.

Využitie dát z projektu OpenStreetMap
Naše vektorové dáta sú ukladané na serveroch OpenStreetMap, spolu s dátam "nadšencov" z iných krajín.
Pri dodržaní licencie sú určené
aj na ďaľšie využitie pre ostatných.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki