Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

DiSK inštalácia pre CentOS

Tento postup je platný pre CentOS 6.8, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na RedHat-e, napr. Fedora, Scientific Linux.

Inštalácia softvéru

Pre nainštalovanie potrebného softvéru je nevyhnutné mať nakonfigurované tieto repozitáre:
Samotná inštalácia:
yum install perl xmlstarlet inkscape p7zip p7zip-plugins git ImageMagick dejavu-sans-fonts dejavu-serif-fonts dejavu-sans-mono-fonts perl-GD perl-Math-Vec pngcrush perl-libwww-perl perl-File-Slurp


Konfigurácia

Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná tu.

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki