Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5086]

This is an old revision of DiSKInstallDebian made by Jose1711 on 2016-08-21 21:51:40.

 

DiSK inštalácia pre Debian

Tento postup je platný pre Debian Wheezy 7.0, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na Debiane, napr. Ubuntu.

Inštalácia softvéru

Všetok softvér je dostupný z repozitárov:
aptitude install perl xmlstarlet inkscape p7zip-full subversion imagemagick ttf-dejavu libgd-gd2-perl libmath-vec-perl pngcrush libwww-perl libfile-slurp-unicode-perl libxml-parser-perl libfile-slurp-perl


Konfigurácia

Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná DiSKInstallConfigure tu

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza DiSKInstallVerify tu.


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki