Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5233]

This is an old revision of DiSKInstallDebian made by kayle on 2017-09-08 22:06:52.

 

DiSK inštalácia pre Debian

Tento postup je platný pre Debian Jessie 8.0, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na Debiane, napr. Ubuntu.

Inštalácia softvéru

Všetok softvér je dostupný z repozitárov:
aptitude install perl xmlstarlet inkscape p7zip-full git imagemagick ttf-dejavu libgd-perl libmath-vec-perl pngcrush libwww-perl libfile-slurp-unicode-perl libxml-parser-perl libfile-slurp-perl


Konfigurácia

Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná tu

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki